Agrotain

Ureasehemmer ved bruk sammen med ureagjødsel

Agrotain er en ureasehemmer som redusere ammoniakkflyktighet etter gjødsling. Ureashemmere reduserer omdannelseshastigheten fra urea i gjødsel til ammonium (enzymatisk hydrolyse), som deretter raskt kan konvertere til gassformig ammoniakk og gå tapt i luften eller konvertere til nitrat (NO3-) og bli utsatt for utvaskingstap. Ved å holde seg lenger i ureaform kan gjødsel saktere bli tilgjengelig for planter, og øker sjansen for å være der når avlingen trenger det.
Urea er en rømningskunstner. Hvis den påføres jordoverflaten, må den innlemmes ved jordbearbeiding, regn eller vanning kort tid etter påføring. Ellers kan tap under fordampning være betydelig. Når urea brytes ned, frigjøres ammoniakk. Denne prosessen tilrettelegges av et enzym kalt urease. Hvis urea er innarbeidet, blir ammoniakk omdannet til ammonium og vil bli beholdt i jorden. Men hvis urea blir igjen på overflaten, vil mye av ammoniakken gå tapt i atmosfæren.
Vanligvis kan 10% til 20% av ureanitrogen gå tapt innen fem dager med det største tapet de første dagene etter påføring. Tapsraten øker med fuktighet på jordoverflaten, temperatur, jordens pH og vind. Agrotain stopper ureasenzymets aktivitet i opptil 14 dager. Hvis urea er innlemmet ved jordbearbeiding, regn eller vanning i løpet av denne perioden, bør tapene være minimale.

Analyse

N-(n-butyl)-tiofosfortriamid
Ufarlige komponenter
Ufarlig fargestoff

40-70 %
30-60 %
< 3 %

Innhold

N- (n-butyl) tiofosforsyretriamid (NBPT) er en organofosforforbindelse med formelen SP (NH2) 2 (NHC4H9).

Anbefaling

Referer til jord og eventuelt blad analyse, samt konsulter din rådgiver, plantens næringsbehov og avlingsnivå.

Omtrent 0,5 vekt % Agrotain blandes med urea.

ANNEN MINERALGJØDSEL-ØKOLOGISK

Del dette på: