Tørket fiskeslam er en næringsrik råvare det stadig blir mer av. 

Sogneoppdretter satser på gjødselråvare

Osland Settefisk investerer tolv millioner kroner i tørkeanlegg for fiskeslam i forbindelse med utvidelse av settefiskanlegget. Sluttproduktet vil få høy næringsverdi og skal brukes i pelletert gjødsel.

Osland Settefisk på Sørebø i Sogn er en av landets eldste virksomheter innen oppdrett. Etablert i 1963 og lokalt eiet av tredje generasjon Osland, har man klare ambisjoner om bærekraftig drift. I forbindelse med utvidelse av settefiskanlegget legger man opp til full gjenvinning av renseslammet. Tørket granulat skal gå til gjødselproroduksjon.

RAS-anlegg
Anlegget på Sørebø var tidlig ute med å gå over til gjenbruk av vann (RAS) og oppsamling av renseslam. Slammet inneholder cirka 90 prosent vann, og har så langt blitt transportert til mottak for kloakkslam. Noe er også blitt levert til landbruk, etter godkjent hygienisering med kalk.

For å kunne levere en mer robust settefisk, er man nå i gang med å utvide anlegget ytterligere, fra en årlig produksjon på 250 tonn til 1.000 tonn, innenfor en konsesjon på fem millioner smolt. Dette skjer med RAS-teknologi, der investeringen vil havne på 120 millioner kroner, med full produksjon i anlegget om to år.

– En større settefisk gir bedre utgangspunkt for vekst i sjøen og mindre tap av fisk, forteller Kjetil Rørtveit, driftsleder ved anlegget.

Mer slam
Utvidelsen vil føre til en økning av mengde slam, og etter grundig vurdering har man besluttet å investere i et anlegg for tørking av dette slammet til granulat.

– Istedet for å frakte store mengder tynnslam med cirka 90 prosent vann skal tørke det til over 90 prosent tørrstoff, og så levere det til landsbruksformål. I tråd med en sirkulær tankegang behandler vi dermed slammet som en ressurs, Rørtveit.

Tynnslammet samles opp under filtrering av avløpsvannet fra RAS-anlegget, fortykkes og tørkes ved lav temperatur. Dermed reduseres ikke nitrogenet som ellers ville fordampe, og granulatet får størst mulig nytte som gjødsel. At det er tørt gjør det enkelt å pelletere for såkalt «smart gjødsling».

Framtidsrettet
Til sammen regner man med at det oppstår cirka 100 tonn tørket slam årlig når anlegget kommer i drift for fullt. Det er Sterner som skal levere slambehandling og tørkeanlegg, og anlegget skal være i drift i februar i neste år.

– Det er klart det er en betydelig investering, men vi velger se dette som en del av helheten, vi ønsker å drive bærekraftig og miljøvennlig, da er det ingen annen vei å gå. I stedet for å bruke store mengder diesel til å frakte bruttoslammet bort som avfall velger vi å bruke noe elektrisk energi, reduserer volumet til en tiendel og gjøre det anvendbart. Slammet har høy næringsverdi, så vi tenker at dette er framtidsrettet, sier Rørtveit.

Driftskostnader
Sterner har sørget for at det tørkede granulatet hentes uten kostnad for Osland Settefisk og at både transport og videre anvendelse skjer i tråd med gjeldende krav. Energikostnader inkludert kjøling vil ligge på cirka 300.000 kroner i året. Kostnader til polymer, storsekker og reservedeler vil Sterner stå for.

– Vi valgte å gå for den enkleste løsningen på markedet, der høy brukervennlighet og lave energiutgifter har hatt avgjørende betydning for valget. Driftskostnadene blir med denne løsningen så lave som mulig. Vi har gode erfaringer med Sterner fra tidligere, sier Rørtveit.

Tørkeanlegget vil være i drift på vårparten 2020, og investeringen i anlegget vil beløpe seg på cirka tolv millioner kroner. Granulatet skal etter plan leveres til Grønn Gjødsel på Rakkestad.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Scroll to top